Rallye Vall de Sant Pere 2023
Tiempos

 
# Equipo TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 TC11 TC12 TC13 Total
1 Ant. David Garcia Yeste
Rudy Hensen
07:57.1
(1º)
07:52.8
(1º)
07:48.0
(1º)
05:15.7
(2º)
02:44.7
(1º)
05:09.5
(2º)
02:43.8
(2º)
04:47.3
(1º)
07:49.3
(1º)
04:44.0
(1º)
07:56.5
(3º)
                          (00:30)
2 Joan Vidal Mercadal
Bartomeu Florit
08:14.6
(4º)
08:14.0
(7º)
08:27.9
(9º)
05:33.6
(8º)
02:49.6
(6º)
05:24.0
(6º)
02:49.7
(8º)
05:04.0
(6º)
08:09.8
(6º)
04:55.8
(6º)
08:11.0
(7º)
05:03.4
(4º)
08:16.5
(4º)
01:21:13.9
(5º)
3 Alberto Frau Escandell
Marga Terrasa
08:30.8
(9º)
08:03.8
(4º)
08:01.6
(5º)
05:14.5
(1º)
02:44.8
(2º)
05:09.1
(1º)
02:43.1
(1º)
04:54.2
(4º)
07:59.3
(4º)
04:47.1
(2º)
07:48.9
(1º)
                         
4 Antoni Novo Hernández
Javier Benítez
08:39.6
(13º)
08:52.2
(18º)
08:43.8
(14º)
05:40.0
(11º)
03:00.9
(18º)
05:37.2
(14º)
03:00.4
(16º)
05:31.4
(19º)
08:47.3
(15º)
05:30.1
(15º)
08:40.9
(10º)
05:37.1
(10º)
08:53.9
(10º)
01:26:34.8
(10º)
5 Jose Martorell Robles
Bartomeu Fluxà
08:02.6
(2º)
08:01.2
(3º)
08:00.1
(4º)
05:21.4
(3º)
02:52.6
(7º)
05:17.1
(4º)
02:48.5
(6º)
04:51.6
(3º)
07:56.9
(2º)
04:49.6
(4º)
07:54.8
(2º)
04:59.2
(1º)
08:31.7
(5º)
01:19:27.3
(1º)
6 Sebastia Galmes Lliteras
Miquel Perelló
08:20.6
(7º)
08:10.6
(5º)
08:06.4
(6º)
05:31.3
(7º)
02:53.4
(8º)
05:24.6
(8º)
02:49.8
(10º)
05:03.8
(5º)
08:09.8
(7º)
05:00.5
(7º)
08:01.7
(5º)
04:59.2
(2º)
08:00.3
(2º)
01:20:32.0
(4º)
7 Jaume Comas
Alejandro Barrios
08:15.8
(5º)
08:16.7
(9º)
08:30.4
(10º)
05:36.3
(9º)
02:48.6
(4º)
05:35.9
(11º)
02:49.3
(7º)
05:05.9
(7º)
08:02.7
(5º)
05:05.5
(8º)
08:27.0
(9º)
05:02.7
(3º)
08:33.7
(6º)
01:22:10.5
(6º)
8 Jose Campaner Llabres
Jose V. Torres
08:06.4
(3º)
07:58.6
(2º)
07:58.0
(2º)
05:27.5
(6º)
02:53.8
(10º)
05:24.2
(7º)
02:45.9
(3º)
04:51.1
(2º)
07:57.4
(3º)
04:48.0
(3º)
08:00.0
(4º)
05:19.7
(6º)
08:10.5
(3º)
01:19:41.1
(2º)
(00:20)
9 Nuria Pons Garcia
Tomeu Vicens Monserrat
08:23.8
(8º)
08:12.8
(6º)
07:59.5
(3º)
05:24.7
(4º)
02:48.0
(3º)
05:15.6
(3º)
02:46.7
(4º)
05:22.1
(14º)
08:11.8
(8º)
04:52.2
(5º)
08:04.3
(6º)
05:05.1
(5º)
07:58.3
(1º)
01:20:24.9
(3º)
10 Miquel A. Campins Marti
Juan A. Grimalt
09:18.0
(26º)
08:51.8
(17º)
08:11.5
(7º)
05:24.8
(5º)
02:49.4
(5º)
05:18.1
(5º)
02:46.8
(5º)
                                                                             
11 "TACHO"
Jorge Cañellas
08:47.8
(17º)
08:45.0
(13º)
08:48.6
(15º)
05:43.3
(13º)
02:58.9
(14º)
05:33.5
(10º)
02:54.1
(11º)
05:23.6
(15º)
08:36.0
(11º)
                                                    (00:10)
12 Mateu Fullana
Guillermo Cuart
09:30.2
(29º)
08:57.4
(20º)
09:26.5
(27º)
                                                                                                                                  (03:20)
14 Alex Oliver Fuster
Jose Mª Bermudez
08:16.0
(6º)
08:14.7
(8º)
08:12.5
(8º)
05:43.5
(14º)
02:53.7
(9º)
05:36.7
(13º)
02:49.8
(9º)
                                                                             
15 Julian Gomez Santos
Julian Gomez Serrano
08:36.3
(11º)
                          05:59.7
(20º)
03:00.8
(17º)
05:50.3
(19º)
03:01.4
(17º)
05:29.8
(18º)
10:23.0
(27º)
05:29.0
(14º)
08:47.2
(13º)
05:37.3
(11º)
08:50.6
(9º)
16 Oscar Fernandez
Toni Caldes
08:37.7
(12º)
08:38.5
(12º)
08:41.9
(13º)
05:47.0
(18º)
02:56.2
(12º)
05:46.9
(18º)
02:56.2
(13º)
05:18.7
(12º)
08:37.5
(12º)
05:18.9
(12º)
08:42.6
(12º)
05:29.1
(9º)
08:54.4
(11º)
01:25:45.6
(8º)
17 Jose M. Barea Boeta
Alejandro Rosselló
08:35.8
(10º)
08:31.2
(10º)
08:32.3
(11º)
05:44.1
(15º)
02:59.6
(16º)
05:36.6
(12º)
02:58.4
(14º)
05:10.4
(8º)
08:28.7
(10º)
05:10.4
(9º)
                                      
18 Jaume A. Aguilo
Francisco J. Medina
08:47.2
(16º)
08:55.5
(19º)
08:56.7
(18º)
05:43.0
(12º)
03:04.6
(21º)
05:37.4
(15º)
03:01.8
(18º)
05:16.7
(10º)
08:39.5
(14º)
                                                    (00:30)
19 Esteve Valls Oliver
Bartomeu Bisbal
08:40.2
(14º)
08:36.7
(11º)
08:35.0
(12º)
05:36.5
(10º)
02:55.8
(11º)
05:30.6
(9º)
02:54.9
(12º)
05:11.7
(9º)
08:25.4
(9º)
05:11.7
(10º)
08:23.0
(8º)
05:21.2
(8º)
08:45.2
(8º)
01:24:07.9
(7º)
20 Fernando Dameto
Sergi Sastre
09:44.9
(32º)
09:21.2
(24º)
09:17.7
(24º)
06:21.5
(32º)
03:11.8
(27º)
06:17.2
(31º)
03:12.3
(26º)
05:51.4
(25º)
09:27.8
(23º)
05:51.4
(21º)
09:20.5
(17º)
05:58.3
(14º)
09:11.5
(12º)
01:33:07.5
(13º)
21 Rafael Julià
Jaume Aulet
09:12.4
(24º)
09:09.8
(22º)
09:07.8
(20º)
06:13.8
(28º)
03:07.5
(24º)
                          05:44.1
(21º)
09:02.0
(19º)
05:44.1
(19º)
08:55.3
(14º)
05:58.4
(15º)
09:16.4
(14º)
(00:30)
22 Jose D. Lagüela
Raul Riveiro Sánchez
08:55.8
(20º)
09:26.1
(26º)
09:07.0
(19º)
06:00.3
(23º)
03:05.0
(22º)
05:54.5
(23º)
03:02.8
(19º)
05:27.0
(16º)
08:54.4
(17º)
05:27.0
(13º)
09:08.8
(16º)
05:42.8
(12º)
09:16.3
(13º)
01:29:27.8
(12º)
(01:20)
23 Biel Ginard
Joan Ensenyat
                                                                                                                                                                        
24 Joan Gibert Bauzà
Lluc Feliu
09:14.4
(25º)
09:23.0
(25º)
09:19.4
(25º)
06:21.1
(31º)
03:17.1
(32º)
06:04.0
(25º)
03:11.4
(25º)
05:49.2
(24º)
09:15.0
(22º)
05:49.0
(20º)
                                      
25 Cristoph Brugger
Tamara Lutz
08:40.7
(15º)
08:46.2
(14º)
             05:45.6
(16º)
02:57.7
(13º)
06:46.7
(32º)
03:29.9
(31º)
                                                                             
26 Tomeu Lladonet
Francisco Serra
09:06.3
(21º)
09:16.0
(23º)
09:08.7
(21º)
05:59.7
(21º)
03:10.8
(26º)
05:53.7
(21º)
03:08.6
(22º)
05:44.9
(22º)
08:56.2
(18º)
05:44.0
(18º)
                                      
27 Antoni Munar Martinez
Francisco Rodriguez Oliver
08:49.8
(18º)
08:50.4
(15º)
08:48.8
(16º)
05:45.7
(17º)
03:02.5
(19º)
05:42.4
(16º)
03:03.2
(20º)
05:20.2
(13º)
08:48.7
(16º)
05:42.4
(17º)
                                      
28 Pedro Vila Salva
Agustin Bellafont
09:09.9
(23º)
09:09.1
(21º)
09:16.6
(23º)
06:07.9
(25º)
03:12.7
(28º)
06:09.3
(26º)
03:10.4
(24º)
05:34.2
(20º)
09:02.3
(20º)
05:34.2
(16º)
09:01.5
(15º)
05:49.6
(13º)
09:22.8
(15º)
01:30:40.5
(11º)
29 Francisco J. Martin
Toni Martín
09:39.8
(31º)
09:49.1
(32º)
             06:19.7
(30º)
03:13.0
(29º)
                          06:04.1
(27º)
09:28.4
(24º)
06:04.1
(23º)
09:26.1
(18º)
                         
30 Ismael Cay
Jorge Tur
                                                                                                                                                                        
31 Adrian Lupiañez
Ahinoa Quintana
08:53.9
(19º)
08:51.2
(16º)
08:53.7
(17º)
06:00.1
(22º)
03:04.4
(20º)
05:50.8
(20º)
03:00.2
(15º)
05:18.2
(11º)
08:38.7
(13º)
05:18.2
(11º)
08:41.7
(11º)
05:20.2
(7º)
08:40.2
(7º)
01:26:31.5
(9º)
32 Joan J. Ferrer
Pere Company
09:25.0
(27º)
09:29.8
(29º)
09:32.6
(28º)
06:12.7
(27º)
03:13.8
(30º)
06:09.4
(27º)
03:13.9
(28º)
05:44.9
(23º)
                                                                
33 Nicolau Bosch
Miguel Bestard
                                                                                                                                                                        
34 Carlos Robles
Juan M. Clement
09:33.8
(30º)
09:40.4
(30º)
09:38.8
(30º)
06:34.2
(34º)
03:10.6
(25º)
06:13.6
(28º)
03:09.9
(23º)
                          06:07.0
(24º)
09:45.4
(20º)
06:49.1
(18º)
09:51.6
(16º)
(00:20)
35 Pedro A. Roig Garcia
Pedro Sorell
                                                                                                                                                                        
36 Joan Balle Borras
Onofre Sastre Servera
10:11.1
(37º)
10:15.2
(34º)
10:06.7
(32º)
06:27.2
(33º)
03:20.8
(34º)
06:17.0
(30º)
03:18.5
(30º)
06:07.0
(28º)
09:30.6
(25º)
06:07.0
(25º)
09:37.2
(19º)
06:17.7
(16º)
10:27.4
(18º)
01:38:03.4
(15º)
(02:00)
37 Joaquin Aguilar
Gabriel Servera
10:08.3
(36º)
10:19.7
(35º)
                                                                                                                                              
38 Jonathan Benitez
Joan Martorell
09:28.0
(28º)
09:28.3
(28º)
09:24.4
(26º)
06:03.0
(24º)
03:06.5
(23º)
05:53.7
(22º)
03:04.4
(21º)
05:29.7
(17º)
09:08.1
(21º)
                                                   
39 Josep Tugores
Joan Valls Oliver
09:55.7
(35º)
09:42.2
(31º)
09:36.7
(29º)
06:18.9
(29º)
03:20.4
(33º)
06:16.7
(29º)
03:15.8
(29º)
06:02.1
(26º)
09:41.4
(26º)
06:02.1
(22º)
10:04.7
(21º)
06:26.9
(17º)
10:01.2
(17º)
01:36:44.8
(14º)
40 Sergio Reus
Miguel A. Capitan
09:07.9
(22º)
09:27.0
(27º)
09:15.0
(22º)
05:50.9
(19º)
02:59.3
(15º)
05:43.4
(17º)
                                                                                          
41 Juan J. Roman
Javier Cuartero
09:50.6
(34º)
09:56.1
(33º)
10:00.6
(31º)
06:11.3
(26º)
03:16.3
(31º)
06:00.8
(24º)
03:13.7
(27º)
                                                                              (00:10)
42 Andreu Febrer
María Fiol
09:49.2
(33º)
                                                                                                                                                           
43 Felipe Gibert Servera
Joan Aubert
10:49.6
(38º)
11:50.9
(36º)
11:52.9
(33º)
07:06.2
(35º)
03:37.0
(35º)
06:56.2
(33º)
03:38.3
(32º)
06:59.1
(29º)
                                                                 (00:10)
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si no cambias esta configuración, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies
Aceptar